HỘI QUẢNG Đ MIỀN ĐNG BẮC HOA KỲ
TƯỜNG TRNH TI CHNH QUỸ CƯU TRỢ NẠN LỤT MIỀN TRUNG 11/2007


Người Nhận Tiền

Số Tiền- Ngy Thng

Người Cứu Trợ

Nơi Cứu Trợ

1- LM Nguyen Hoi Chương Nhm Bt Lưa Việt

$2000.00 US

11/20/2007- Đợt 1

SưC cha Ha Cường,cha Bảo Quang, Nhm BLV

Đai Lộc, Quế Sơn,

320 phần qu

2- Ni Sư Hạnh Chơn

Cha Bảo Thắng Hội An, QNam

$3084.00US

(3000+ TF84.00)

Đợt 1(11/2007)

Cc sư c cha Bảo Thắng,

Duy Xuyn

Điện Bn -470 phần qu

3- Ni Sư Hạnh Tm

Cha Ha Cường  Cẩm Lệ -DNang

$1326.00-Đợt 2

200 phần qu

12/28/2007

Cc sư c cha Ho Cường + Bảo Quang

Đại Lộc QNam

4- Ni Sư Diệu Cảnh

Cha Bảo Quang

48 Nui Thnh Hải Chu DN

$1326.00- Đợt 2

200 Phần Qu

12/28/2007

Cc sưc + cc Thầy

 

5- Ni Sư Minh Bảo

 Cha Từ An 02 kiệt 44 L Ng Ct- Huế

$ 669.00 US-Đợt 2

650+19.00TF

12/28/2007

Cc sư c cha Từ An

Nạn nhn lụt Vng cao DAKRANG- Huế

6- Sư B Diệu Hạnh

$1300.00- Đợt 2

Cc sư c cha Bảo Thắng+ SC Giải Thiện
 

 

7- Soeur Mỹ Hạnh

 

$500.00 _ Đợt 2

L Hữu Em

Nạn nhn Lũ Lụt

L Hưu Em cho lai h ội QDA $500.00 nầy 3/2/2008

8-TPB L Văn Ba

Nan nhn lu lut

$53.00 (50+3.00 TF)

Thủ Quỹ Bi Kim Hạnh

80 L Trung Định Huế

9- TPB Nguy ện Văn Lưởng

Nan nhn lu lut

$53.00 (50+3.00 TF)

Thủ Quỹ Bi Kim Hạnh

Tổ 1 Lim Lạc, Ha Xun, Cẩm Lệ, Đ Nẳng

Tổng Cọng

$10311.00

(10395-10311= 84.00
 

 Cn lại $84..00

3/22/2008