HỘI THÂN HỮU QUẢNG ĐÀ MIỀN ĐÔNG BẮC HOA KỲ
DANH SÁCH ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP CỨU TRỢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG  THÁNG 11/2007


Thứ Tự theo ngày nhận

Tên Họ ( Name)


Số Tiền Đóng góp(Amount contributed)
 

Ngày nhận 
( Day received)

Bi Chú
( Misc)

 1.  

Mr. Lê Hữu Em

   $500.00

11/23/2007

Chủ Tich Hoi QDA

 1.  

Nhóm Từ Thiện T́nh Thương VA- Affection

   $1000.00

11/26/07

Lê Tống Mộng Hoa Chủ Tịch

 1.  

Co^ Tống Khuyên (Má của  MHoa)

   $500.00

Same

Hội viên QDà quá cố

 1.  

Hội Quảng Đà

   $1000.00

Same

 

 1.  

Dr. Nguyễn Đức Tùng

   $100.00

11/28/07

HVQD

 1.  

M. Phạm Phú Hoàng Anh

   $40.00

11/29/07

HVQD

 1.  

Mrs. Trần Tú Cầu

   $30.00

11/29/07

Hội viên-QD

 1.  

Mrs. H à Tuyết Mai

   $20.00

same

HVQD

 1.  

Mrs. Dinh V ăn T ùng

   $100.00

11/29/07

Texas- HVQD

 1.  

Mr. Lê Thịnh

   $100.00

same

HVQĐ

 1.  

Mrs. Nguyễn Th ị Thu

   $200.00

same

HVQĐ

 1.  

Dr. Mrs. Ngô Trọng Th

   $100.00

same

MD- HVQĐ

 1.  

Mr.L ê Minh Đ́nh

   $30.00

same

HVQD

 1.  

Mr. Từ Văn Xin

   $200.00

Same

HVQD

 1.  

Mrs. T ừ Th ị C úc

   $50.00

Same

HVQD

 1.  

Mr. T ừ Sơn

   $50.00

same

HVQĐ

 1.  

Mr. T ừ Thi

   $100.00

same

HVQĐ

 1.  

Mr. Phan V ăn Đăng

   $40.00

same

HVQĐ

 1.  

Mrs. Ngô Thi Ấn(Saigon)

   $50.00

11/29/2007

Cash

 1.  

Dr.Mrs . Bú Cao Đẳng

   $500.00

11/29/2007

Thủ Quỹ Hội QD

 1.  

M/M Nguyễn Tấn Định

   $100.00

Same

HVQĐ

 1.  

Mr. Nguy ễn C. H ồ

   $50.00

 

Hagertown, MD

 1.  

M/M Hà Thân Mến

   $100.00

Same

VA Beach

 1.  

MrMrs. Trần Hữu Dũng

   $2000.00

12/3/2007

 

 1.  

Dr.Mrs. Trương Văn Hùng

   $300.00

 

Pho CT QDA

 1.  

Mr.Trần Tiến

   $100.00

same

 

 1.  

Mr. Nguyễn Muôn

   $50.00

same

 

 1.  

LE BLE’DO BAKERY

   $500.00

12/06/2007

Mrs. Bảo Kim

 1.  

Dr. Nguyễn Tường Việt

   $100.00

same

VA Beach

 1.  

Mr. Nguyễn Kim Hùng

   $20.00

same

HVQĐ

 1.  

Mrs. Nguyễn Tống Khánh Linh

   $50.00

Same

HVQD

 1.  

M/M. Nguyễn Duy Hinh

   $50.00

same

HVQĐ

 1.  

Ms. Cao Thi Lễ

   $50.00

same

Hoi CưuQGHC

 1.  

Mrs. Tống Nữ Liên Ba

   $50.00

same

SanJose’ CA

 1.  

M/M Tống Vương Thịnh

   $300.00

 

Pho CT Hoi QDA

 1.  

Mrs. Nguyễn Thi Tiên

   $100.00

 

HVQD

 1.  

Mrs. Lưu Paul Ngâu

   $50.00

 

HVQD

 1.  

M/M Lưu Ngọc Thành

   $75.00

12/08/07

HVQD

 1.  

Mrs. Trần Thi Vinh

   $20.00

 

cash

 1.  

Ms. Phuong Hoang

   $120.00

 

Boston , MA

 1.  

Hoi Cưu Sinh Viên QG Hành Chánh

   $100.00

same

 

 1.  

Mrs.Tong Nu ChonThuần

   $100.00

12/09/07

HVQD

 1.  

M/M Trương Vương T. Hương

   $50.00

12/14/07

VA Beach HVQĐ

 1.  

Mrs. Madalena Minh P. Tran

   $100.00

12/14/07

 

     45.

Mr. Lê Hữu Thuần

   $50.00

Same

Ban QTri hoi QDA

     46.

M/M Châu Kim Thi-Nhu Thuận

   $400.00

12/15/2007

Morrow- GeorgiaAnBinh

     47.

Ms. Đào Liên Hương

   $350.00

12/20/2007

 

     48.

M/M Lê Minh Quang

   $50.00

12/24/2007

Ban QTri hoi QDA

     49.

M/M Pham đ́nh Mai

   $50.00

Same

HVQD

     50.

M/M Trần Văn Sang

   $100.00

1/02/2008

Cash

     51.

M/M Lê Xuân Sướng

   $100.00

1/05/2008

Ban QTRI Hội QDA

     
 

TONG CONG 1/05/2008

   $10345.00

 

 

                        Số tiền $10345.00 đă được gởi về Quảng Nam, ĐàNẳng, Huế cho các vị Linh Mục và  ni sư để phân phát trực tiếp cho
                   nạn nhân lũ lụt tại Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Trà Mi. Sau khi công tác cứu trợ hoàn tất hội Quảng Đà sẽ xin tường
                   tŕnh chi tiết hơn. Xin THÂM TẠ sự giúp đỡ rộng lượng, ḷng vị tha của quư ân nhân.