CHIA BUỒN
   

HỘI QUẢNG ĐÀ MIỀN ĐÔNG BẮC HOA KỲ

Nhận được tin buồn bất ngờ, bào đệ của ông Lê Hữu Em

Chủ Tịch Hội Quảng Đà  là ông

 

 

LÊ HỮU ANH

 

 

 

 

vừa tạ thế ngày 8 tháng 6 năm 2009

tại Quảng Nam, Việt Nam

hưởng thọ 61 tuổi

______________________________________________________

  

Ṭan Thể Ban Chấp Hành và Hội Viên

HỘI QUẢNG ĐÀ MIỀN ĐÔNG BẮC HOA KỲ

 

thành thật chia buồn cùng ông bà LÊ HỮU EM

tang quyến.

 

Thành kính nguyện cầu

Hương Hồn ông LÊ HỮU ANH

 sớm được tiêu diêu Miền Cực Lạc
 

______________________________________________________